Zorgbeleid

Directeur

Dhr. Nicolas Vanhaverbeke

De directeur is eindverantwoordelijk voor de zorg binnen de school.

 • De directeur laat zich informeren door alle bij de zorg betrokken personen.
 • De directeur geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bij de zorg betrokken personen.
 • De directeur coördineert de ontwikkelingen op het gebied van de zorg.
 • De directeur neemt besluiten m.b.t. zorg.
 • De directeur initieert veranderingen en ontwikkelingen, zo mogelijk samen met de voor de zorg verantwoordelijke personen.
 • De directeur heeft regelmatig overleg met de interne begeleiders en andere voor de zorg verantwoordelijke personen binnen de school.
 • De directeur zorgt voor de integratie van het zorgbeleid in het schoolwerkplan.
 • De directeur stimuleert nascholing op het gebied van specifieke leerlingenzorg.
 • De directeur onderhandelt en sluit contracten met externe zorginstanties.
 • De directeur bewaakt het ontwikkelingsproces van de school, rekening houdend met het schoolconcept (context en input van de school) en het schoolplan.
 • De directeur houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen m.b.t. onderwijsinnovaties.
 • De directeur legt verantwoording af aan het bevoegd gezag.

Zorgcoördinator

Mvr. Marchant Charlotte

Mijn taak bevindt zich op 3 niveaus: de school/ de leerkrachten /de leerlingen
Ik probeer om tussen

 • de school
 • de ouders
 • de leerlingen

aan de hand van het verstrekken van informatie, observatie, overleg met het team, eventuele doorverwijzing naar andere diensten in overleg met

 • de heer directeur
 • gokleerkrachten
 • brugfiguur
 • leerkrachten
 • CLB
 • andere instaties

een oplossing te vinden.
Dit gebeurt ook via

 • het ondersteunen van het schoolteam, coachen van leerkrachten
 • het begeleiden van ouders
 • kortlopende begeleidingen van kinderen.

Samen zoeken naar oplossingen voor elke andere situaties zodat iedereen zich hierbij goed voelt.Ieder ouder, leerling of leerkracht heeft wel eens een vraag of zorg. Daarom ben ik hier om samen met de persoon een zogoed mogelijke oplossing in de situatie te vinden.

Gokleerkracht kleuter

Mijn taak als gok-leerkracht biedt mij de mogelijkheid om mijn collega kleuterleidsters te ondersteunen in hun klaspraktijk en tegelijk ook de kinderen te helpen bij wat ze nog (net) niet zelf kunnen.

Tijdens de uren die ik als gok-leerkracht in de kleuterklassen doorbreng heb ik vooral oog voor die kinderen die tijdens de groepsmomenten zichzelf al eens wegcijferen: omdat ze de taal niet machtig zijn, omdat ze niet begrijpen waar het over gaat, of juist omdat ze net dat ietsje meer uitdaging zoeken.

Bij de kleinsten ga ik vooral mee in het spel van de niet-Nederlandstalige kleuters, we spelen samen en zoeken naar die dingen die hen plezier geven. kleine momenten waarbij we op een speelse manier de taal meester worden.

Bij de oudere kleuters ondersteun ik vooral de kinderen die het in de klas soms wat moeilijker hebben: omdat ze verlegen zijn, moeite hebben met concentratie, wat problemen ondervinden bij een taakje, een taak onder hun mogelijkheden ligt,…

In kleinere groepjes of individueel bied ik dan aansluitende activiteiten aan om deze kinderen te ondersteunen en te stimuleren.

Gokleerkracht lager

Mvr. Marchant Charlotte

De gok- uren worden aangewend voor remediëren en preventie van leerachterstanden.
Ik begeleid kinderen langdurig en systematisch.
Leerkrachten kunnen een beroep op mij doen:

 • Begeleiding van kinderen die langdurig en systematisch geremedieerd worden.
 • Kinderen voorbereiden op mogelijke problemen in de toekomst.
 • Collegiale consultatie: hulp en advies geven, didactische ondersteuning wanneer daar behoefte aan is.
 • Coachen van leerkrachten

Brugfiguur

Mevr. Dhaene Siska

Een brugfiguur is een persoon die actief meewerkt op school in het team en diegene die de communicatie tussen het schoolteam, de ouders en de leerlingen helpt te verbeteren.

Letterlijk vertaald ben ik diegene die probeert “de brug te slaan” tussen de school, de ouders en de leerlingen aan de hand van het verstrekken van informatie, observatie, overleg met het team, eventuele doorverwijzingen naar andere diensten in overleg met de zorgcoördinator.

Het ondersteunen van het schoolteam, het begeleiden van ouders, kortlopende begeleidingen van kinderen. Het samen zoeken naar oplossingen.

Ik sta vooral in voor het opzetten van allerlei activiteiten die tot doel hebben de samenwerking en communicatie tussen de school, de leerlingen en hun ouders te verbeteren. Dit kunnen activiteiten zijn tijdens de schooluren maar ook buitenschoolse activiteiten in de vrije tijd bijvoorbeeld.

Het spreekt voor zich dat een positief resultaat wordt bekomen wanneer ook ouders zich inzetten en meehelpen om deze communicatie optimaal te maken. Wij heten dit dan ouderparticipatie.

Ouders, u kunt me aanspreken op school, aarzel niet, ik zal u helpen bij het zoeken naar oplossingen. Leerlingen kunnen bij mij terecht met vragen of wanneer ze op zoek zijn naar een leuke vrijetijdsbesteding. Leerkrachten kunnen mij vinden op de vaste tijdstippen op school, ook zij kunnen bij mij terecht.

CLB

http://www.clbgo-oostende.be

info@clbgo-oostende.be